Elsa González Álvarez 

 Elsa Mª González Álvarez é Profesora Titular de Filoloxía Inglesa na Universidade de Santiago de Compostela (USC). As súas investigacións céntranse no estudo da adquisición de segundas linguas, concretamente nas innovacións léxicas que se manifestan na interlengua dos aprendices de L2. Nesta liña, publicou traballos como Adquisición e aprendizaxe do léxico dunha L2 (1999), Interlanguage Lexical Innovation (2004) ou “Innovación léxica: compostos nominais na interlingua de aprendices españois de inglés como L2” (2005). Recentemente, González Álvarez desenvolveu investigacións dentro da área da lingüística contrastiva, co-editando e colaborando nos volumes Languages and Cultures in Contrast and Comparison (2008) e  Current Trends in Contrastive Linguistics: Functional and Cognitive Perspectives (2008).

@: elsa.gonzalez@usc.es

PUBLICACIÓNS RELEVANTES:

The Use of Extraposition in the Written Production of Spanish Advanced Learners of English.” (en co-autoría con Susana Doval Suárez). The Linguistics Journal  10.1 (2016): 5-27.

Contrastive Discourse Analysis: Functional and Corpus Perspectives. Co-editado con Maite Taboada e Susana Doval Suárez. Sheffield: Equinox, 2013.

Take + Noun Sequences in Native and Learner Written Data.” (Co-editado con Susana Doval Suárez). Revista electronica de linguistica aplicada 10 (2011): 55-58.

The use of it-clefts in the written production of Spanish advanced learners of English.” (en co-autoría con Susana Doval Suárez). Linguistics & the Human Sciences 1-3 (2010): 151-171.

Languages and Cultures in Contrast and Comparison. Co-editado con María de los Ángeles Gómez González e J. Lachlan Mackenzie. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2008.

Current Trends in Contrastive Linguistics: Functional and Cognitive Perspectives. Co-editado con María de los Ángeles Gómez González e J. Lachlan Mackenzie. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2008.

Interlanguage Lexical Innovation. Munich: Lincom Europa, 2004.