RESEARCH: PROJECTS, NETWORKS and GRANTS

CURRENT RESEARCH PROJECTS, NETWORKS and GRANTS

Research project: Posthuman Intersections in Irish and Galician literatures (PID2022-136251NB-I00)

Principal investigators: María Alonso Alonso (IP1, USC) e Manuela Palacios González (IP2, USC)

Period: 01/09/2023‒31/08/2026.

Funding institution:: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades -MCIU- / Agencia Estatal de Investigación -AEI- / Fondo Europeo de Desarrollo Regional -FEDER-/ UE.

Amount:  42.875 €

Research project: ‘Relatos de frontera’: Cambio global e identidad en la narrativa breve británica contemporánea – GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2021 – Proyectos de investigación no orientada (PID2021-122433NB-I00)

IP: Laura Lojo Rodríguez

Period: 01-09-2022 a 31/08/2025

Funding institution:

Amount:  42.350,00 €

Research project: Mejora de la pronunciación de la lengua inglesa en entornos digitales dentro y fuera del aula EFL/CLIL en la escuela primaria: Fundamentos lingüísticos y pedagógicodidácticos – PROYECTOS DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y TRANSICIÓN DIGITAL 2021 (TED2021130283B-C21)

IP: María de los Ángeles Gómez González

Period: 01/12/2022 – 31/11/2024

Funding institution: National Research Agency, co-financed with FEDER funds of the European Regional Development Funds program

Amount:  112.700,00€

Research projects: E-learning phonetics for life: English pronunciation in digital environments for Spanish and Galician speaking learners (e-LPHON4L) (Coordinated Project)

IP: María de los Ángeles Gómez González

Period: 01/06/2020 – 01/06/2023

Funding entity: National Research Agency, co-financed with FEDER funds of the European Regional Development Funds program

Funding:  71.390,00€

Research Network: Red de Excelencia Literaturas Anglófonas del siglo XXI: Espacios narrativos y performativos (RED2018-102678-T)

IP: Isabel Carrera Suárez (U. de Oviedo)

Period:

Funding entity: Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (AEI, FEDER).

Research project: European Project “Short Fiction Beyond Borders” (SFBB )

USC Co-ordinator: Laura Lojo Rodríguez  

Period: 1/09/2020 a 1/09/2022.

Funding entity: Erasmus+ Strategic Partnerships

Participants: U of Angers (Francia, U coordinadora), U of Athens (Greece);  U of Szeged (Hungary); U of Giessen (Germany); U of Leuven (Belgium), Universidade de Santiago de Compostela (Spain) .

Research Project: Intersections: Gender and Identity in the Short Fiction of Contemporary British Women Writers (FEM2017-83084-P)

PI: Laura Lojo-Rodríguez & Jorge Sacido-Romero

Period: 2018-2020

Funding Entity: Spanish Ministry of Economy and Competitiveness & ERDF (European Regional Development Fund)

Funding: € 29.040,00 

The main objective of this research project is to examine how the intersections of ethnicity, nation, gender, class and sexuality are articulated in the short fiction of contemporary British women writers.

www.intersections.es

Research Project: The Animal Trope: An Ecofeminist Analysis of Contemporary Culture in Galicia and Ireland (PGC2018-093545-B- I00)

PI: Manuela Palacios González

Period: 2019-2021

Funding Entity: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU), Agencia Estatal de Investigación (AEI), and European Regional Development Fund (ERDF)

Funding: 42.350,00 €

PAST RESEARCH PROJECTS, NETWORKS and GRANTS

Rede de Investigación: Lingua e Literatura Inglesas e Identidade III (ED431D 2017/17)

IP: María Jesús Lorenzo Modia

Concesión: 2017-2019

Entidade financiadora: Xunta de Galicia

Cuantía: 120.000,00 €

Proxecto de Investigación: Eco-ficcións: Discursos emerxentes sobre muller e natureza en Galicia e Irlanda (FEM2015-66937-P)

IP: Manuela Palacios González

Concesión: 2016-2018

Entidade financiadora: Ministerio de Economía e Competitividade, e FEDER (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional)

Cuantía: 35.574,00 €

O proxecto de investigación Eco-ficcións persegue identificar e avaliar os discursos emerxentes sobre a relación muller-natureza en Galicia e Irlanda desde as últimas décadas do século XX, abarcando así un período caracterizado por un incremento sen precedentes de mulleres escritoras e artistas en ambas as comunidades. A hipótese de partida deste proxecto asume que os cambios sociais e ambientais destas últimas décadas, xunto cunha participación máis activa das mulleres na esfera pública, produciron discursos emerxentes que levan aparellados prácticas e valores novos na nosa relación coa natureza. Esta aproximación transnacional, ecorrexional e ecofeminista do proxecto ten como obxectivo último conectar a creación artística coa intervención política, a teoría ambiental coa acción social.

Axuda de Investigación: Consolidación e Estruturación GRC 2015/002 GI-1924 Discurso e Identidad (D&I)

IP: Laura Lojo Rodríguez

Concesión: 2015 – 2018

Entidade financiadora: Xunta de Galicia

Cuantía: 278.500,00 €

Esta axuda de investigación enmárcase dentro do Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (Plan I2C). A axuda, concedida en concorrencia competitiva, está dirixida a grupos de investigación do Sistema Universitario de Galicia cuxa competitividade quede reflectida en: bos índices de publicacións académicas, alto nivel de captación de recursos, capacidade para atraer e formar novos investigadores; capacidade para cooperar e establecer colaboracións con outros grupos de investigación, institucións ou empresas.

Proxecto de Investigación: A construción do discurso como interacción social: implicacións e aplicacións contrastivas (FFI2013-40517-P)

IP: Mª de los Ángeles Gómez  González

Concesión: 2014 – 2017

Entidade financiadora: Ministerio de Economía e Competitividade

Cuantía: 54.450,00 €

Este proxecto proponse investigar as estratexias e os procesos que interveñen na construción do discurso como interacción social en inglés e en contraste con outras linguas (fundamentalmente, o español e o portugués) desde un enfoque multidimensional integrado en catro eixos: 1) a construción gramatical do discurso; 2) o estudo da interface discurso e sociedade; 3) o uso de construcións na interacción social; 4) a análise da competencia discursiva avanzada – complementa o eixo 3 desde a perspectiva da adquisición do inglés como lingua estranxeira, tanto no rexistro oral como no escrito.

Proxecto de Investigación: A autobiografía feminina do sur dos Estados Unidos: ‘Genre’, ‘Gender’, ‘Race’, ‘Region’ (FFI2013-44747-P)

IP: Constante González Groba

Concesión: 2014 – 2017

Entidade financiadora: Ministerio de Economía e Competitividade

Cuantía: 42.350,00 €

Proxecto de Investigación: “Contos de mulleres”: A narrativa breve de escritoras británicas contemporáneas: (1974-2013) (FEM2013-41977-P)

IP: Jorge Sacido Romero

Concesión: 2014 – 2016

Entidade financiadora: Ministerio de Economía e Competitividade

Cuantía: 22.900,00 €

O proxecto ten por obxectivo explorar a resistencia á autoridade patriarcal e o concomitante esforzo feminista para redefinir a posición da muller na sociedade tal e como aparecen articulados na narrativa breve escrita por mulleres desde 1974-2003. A achega das mulleres ao desenvolvemento da narrativa breve moderna é incuestionable e esta contribución é especialmente relevante non só porque establece unha continuidade con toda unha tradición anterior, senón e máis importante porque revela o potencial deste xénero literario para expresar a experiencia feminina. A conexión entre xénero feminino e o xénero literario da narrativa breve está pois na base fundacional deste proxecto. A narrativa breve de autoría feminina emerxe como un vehículo de expresión artístico-estético que a miúdo adquire unha dimensión ético-política, sendo empregado por múltiples autoras para reformular cuestións cruciais como a identidade/diferencia sexual, subxectividade, a dialéctica privada/pública, ou o corpo feminino e a problemática asociada á súa representación.

Proxecto de Investigación: Ex-sistere: A mobilidade das mulleres nas literaturas galega e irlandesa contemporáneas (FFI2012-35872)

IP: Manuela Palacios González

Concesión: 2013 – 2016

Entidade financiadora: Ministerio de Economía e Competitividade

Cuantía: 30.420,00 €

Os discursos sobre mobilidade están marcados por consideracións de xénero. Partindo da base de que Galicia e Irlanda viviron fluxos migratorios comparables, queremos valorar ata que punto a notable incorporación de mulleres aos sistemas literarios de ambas as comunidades desde 1980 introduciu perspectivas novas sobre a mobilidade da muller. Desexamos investigar a hipótese de que a literatura contemporánea de autoría feminina desafía a división tradicional das esferas privada e pública e configura o desprazamento con elementos novos que responden as críticas que, desde os estudos feministas, poscoloniais e postestruturalistas, fixéronse dos discursos canónicos sobre a mobilidade da muller. Con este proxecto multidisciplinario buscamos corrixir a escaseza de estudos sobre o papel da muller nos fluxos migratorios e analizar os dereitos e igualdade de oportunidades dos suxeitos migratorios mediante aproximacións de investigación renovadas.

Rede de Investigación Contagram. Contrastive Linguistics: Constructional and Functional Approaches (WO.013. 11N). Research Foundation Flanders (FWO, Bélxica) (SOCIO).

IP coordinadora do equipo coordinante: Miriam Taverniers

Coordinadora do equipo coordinado: María de los Ángeles Gómez González

Concesión: 2011-2016

Cuantía: 62.500,00 €

Contrastive Linguistics: Constructional and Functional Approaches persegue promover o estudo da interacción entre a lingüística contrastiva/ construtiva e a lingüística funcional. A rede de investigación Contagram reúne un conxunto de doce equipos de investigación cunha traxectoria investigadora de recoñecido prestixio a nivel internacional, entre os que se inclúe o equipo de lingüística deste grupo, SCIMITAR. A través de varias iniciativas e actividades, a rede ten por obxectivo afondar, desde un punto de vista teórico e metodolóxico, sobre a interacción entre a lingüística contrastiva e a tipoloxía lingüística por unha banda, e a lingüística contrastiva e a gramática construtiva e/ou funcional por outra banda.

Rede de Investigación: Lingua, Literatura Inglesa e Identidad II (R2014/043)

IP: María Jesús Lorenzo Modia

Periodo: 2014-2015

Entidade Financiadora: Xunta de Galicia

Cuantía: 120.000,00 €

Proxecto de Investigación: Estudo multidimensional da interface gramática-discurso en Lingua Inglesa II (FFI2010-19380)

IP: Mª de los Ángeles Gómez  González

Concesión: 2011-2014

Entidade financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Cuantía: 121.000,00 €

Proxecto de Investigación: A tradición feminina perdida: antecesoras, contemporáneas e sucesoras de James Joyce na literatura irlandesa (FEM2010-16897)

IP: Margarita Estévez-Saá

Concesión: 2011-2014

Entidade financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación  

Cuantía: 12.100,00 €

Proxecto de Investigación: O movemento polos dereitos civís na ficción e no teatro dos Estados Unidos

IP: Constante González Groba

Concesión: 2011-2013

Entidade financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación  

Cuantía: 26.000,00 €

Acción Complementaria: Congreso Internacional ‘The Discourse of Identity’ (FFI2011-14834-E)

IP: Elsa María González Álvarez

Periodo: 2011-2012

Cuantía: 3,000.00 €

Proxecto de Investigación: Nós/-outras e eles/-as: Discursos das escritoras irlandesas e galegas sobre a estranxeiría (1980-2007) (FFI2009-08475)

IP: Manuela Palacios González

Concesión: 2010-2012

Entidade financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Cuantía: 41.140,00 €

 Acción Complementaria: Seminario Internacional ‘Modernism and Postmodernism in the English Short Story’ (FFI2009-08265-E)

IP: Jorge Sacido Romero

Periodo: 2010-2011

Cuantía: 9,000.00 €

Proxecto de Investigación: Nos-outras: Discursos das escritoras irlandesas e galegas sobre a estranxeiría (09PXIB204127PR)

IP: Manuela Palacios González

Concesión: 2009-2012

Entidade financiadora: Xunta de Galicia

Cuantía: 33.875,00 €

Proxecto de Investigación: Gramática, discurso e competencia comunicativa en lingua inglesa. Un enfoque multidisciplinar integrado (09PXIB204155PR)

IP: Mª de los Ángeles Gómez  González

Concesión: 2009-2012

Entidade financiadora: Xunta de Galicia

Cuantía: 55.566,00 €

Proxecto de Investigación: ‘Regreso a Compostela’ e Outros Cadernos de Viaxe: Edith Wharton e o Camiño de Santiago nos anos 20  (SI427 2009/42-0)

IP: Patricia Fra López

Concesión: 2009-2010

Entidade financiadora: Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, Xunta de Galicia

Proxecto de Investigación: Modernismo e postmodernismo no relato curto inglés (INCITE08PXIB204011PR)

IP: Jorge Sacido Romero

Concesión: 2008-2011

Entidade financiadora: Xunta de Galicia

Cuantía: 29.964,00 €

Proxecto de Investigación: Estudo comparado da interface gramática-discuro en lingua inglesa, con especial referencia á coherencia e á subxectividade (HUM2007-62220)

IP: Mª de los Ángeles Gómez  González

Concesión: 2008 – 2010

Entidade financiadora: Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía  

Cuantía: 37.182,00 €

Acción Complementaria: Seminario internacional ‘creación, edición e crítica: Poetas Galegas e Irlandesas’ (FFI2008-02401-E)

IP: Manuela Palacios González

Concesión: 2008- 2009

Cuantía: 9.000,00 €

Rede de Investigación: Lingua, Literatura Inglesa e Identidade I (2007/145)

IP: María Jesús Lorenzo Modia

Periodo: 2007 – 2008

Entidade Financiadora: Xunta de Galicia e Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

Cuantía: 180,000.00 €